Peršokti į pagrindinį turinį

Ieškome Leidybos skyriaus vedėjo (-os)

Ieškome Leidybos skyriaus vedėjo (-os)

Lietuvos aklųjų biblioteka skelbia konkursą Leidybos skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti.

Kokie darbai tavęs laukia?

 • Pagal Bibliotekos strateginius tikslus nustatyta tvarka planuosi Skyriaus veiklą ir užtikrinsi efektyvų jos įgyvendinimą;

 • Užtikrinsi efektyvią pritaikytų formatų leidinių leidybą, siekiant aprūpinti Bibliotekos vartotojus kokybiškais ir jų poreikius atitinkančiais informacijos ištekliais;

 • Organizuosi ir koordinuosi Bibliotekos leidybinę veiklą ir kitas veiklas, susijusias su Bibliotekos teikiamų skaitmeninių paslaugų plėtra;

 • Organizuosi ir prižiūrėsi techninę bazę specialiųjų formatų literatūros leidybai;

 • Formuosi ELVIS vystymo strategiją ir užtikrinsi jos efektyvią priežiūrą;

 • Koordinuosi ELVIS sąveiką ir integraciją, užtikrinsi ELVIS tinkamą sąveiką su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;

 • Užtikrinsi Bibliotekos skaitmeninio turinio teisėtą panaudą;

 • Užtikrinsi efektyvų Bibliotekos garso įrašų studijų, diktorių bei savanorių veiklų organizavimą;

 • Analizuosi tarptautinę leidybinės veiklos gerąją patirtį ir teiksi pasiūlymus dėl naujų formatų, paslaugų ar produktų kūrimo, esamų paslaugų tobulinimo;

 • Kursi ir palaikysi ryšius su Bibliotekos leidybinės veiklos partneriais, suinteresuotaisiais subjektais, ekspertais, sprendžiant leidybinės veiklos klausimus;

 • Nuolat domėsiesi leidybos aktualijomis pritaikytais formatais, pagal galimybes dalyvausi susijusiuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

 • Valdysi Skyriaus žmogiškuosius išteklius, inicijuosi ir dalyvausi vykdant naujų darbuotojų atranką ir įdarbinimą, rengsi jų pareigybių aprašymo projektus, užtikrinsi adaptaciją bei tolygų darbo krūvio paskirstymą;

 • Nustatysi Skyriaus darbuotojams veiklos tikslus, vykdysi Skyriaus darbuotojų veiklos aptarimą;

 • Bibliotekos direktoriaus pavedimu vadovausi ir / ar dalyvausi su leidyba susijusiuose projektuose;

 • Bibliotekos direktoriaus teikimu atstovausi Skyriui valstybinėse, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose;

 • Užtikrinsi etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią aplinką;

 • Užtikrinsi racionalų ir taupų Skyriaus žinioje esančio turto naudojimą;

 • Užtikrinsi tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą bei perdavimą archyvui;

 • Bibliotekos direktoriaus nustatyta tvarka organizuosi ir prižiūrėsi statistinių duomenų apie Bibliotekos veiklą, susijusią su Leidybos skyriaus funkcijomis, rinkimą;

 • Atsižvelgdamas į Bibliotekos metinius veiklos prioritetus rengsi metinius Skyriaus veiklos planus bei teiksi juos tvirtinti Administracijai;

 • Bibliotekos direktoriaus pavedimu rengsi metines, pusmetines, ketvirtines ir / ar mėnesines veiklos ataskaitas;

 • Saugosi konfidencialią Bibliotekos informaciją;

 • Pagal galimybes kelsi kvalifikaciją ir gilinsi žinias;

 • Prireikus pavaduosi kitus Skyriaus darbuotojus ar kitų Skyrių vedėjus;

 • Vykdysi kitus su darbu susijusius Bibliotekos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymus.

Ko tikimės iš pretendentų?

 • Turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

 • Turi ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirties;

 • Turi ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų darbo patirties kultūros ar informacijos įstaigoje;

 • Išmanai LR įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, reikalavimus;

 • Savo veikloje vadovautsiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais;

 • Esi susipažinęs su Bibliotekos valdymo struktūra, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir kitais Bibliotekos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, vadybine informacija;

 • Žinai pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;

 • Gerai išmanai dokumentų rengimo ir tvarkymo bei raštvedybos taisykles;

 • Moki dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, esi susipažinęs su Elektroninių leidinių valdymo informacine sistema (toliau – ELVIS) ir Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

 • Moki anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

 • Gebi savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 • Gebi organizuoti kitų darbą, dirbti komandoje, būti komunikabilus, laikaisi tarnybinės etikos pagrindų;

 • Laikaisi darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, ir gaisrinės saugos reikalavimų.

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškoje, „nevaldiškoje“, klientu besirūpinančioje komandoje, kur visos jūsų idėjos – išgirstamos ir vertinamos;

 • Galimybę bent maža dalele pakeisti pasaulį – biblioteka „jaunėja“, auga ir tobulėja, plečia klientų ratą, renovuoja pastatą, keičia įvaizdį – jūsų iniciatyva mums be galo reikalinga!

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB, arba LABiblioteka) – vienintelė biblioteka Lietuvoje, aptarnaujanti visus asmenis (ne tik neregius!), negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto. Veikiame visoje Lietuvos teritorijoje. Mūsų tikslinė grupė – vaikai, turintys skaitymo, mokymosi ar raidos sutrikimų; asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai išbūti sėdimoje padėtyje; žmonės, kurie dėl silpno regėjimo negali skaityti įprasto teksto. Mes įkūrėme ir valdome didžiausią Lietuvoje virtualią garsinių knygų platformą ELVIS. Tikime, kad skaityti gali visi – Ir jūs galite prisidėti prie šio gražaus tikslo įgyvendinimo!

Pareiginės algos koeficientas 7,80-8,80.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą. Kandidatų dokumentų lauksime iki 2022 m. sausio 24 d. Atrankos būdas – pokalbis.

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"