Peršokti į pagrindinį turinį

Karjera

 LAB skelbia konkursą Informacinių išteklių skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • Turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • Turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų projektų ir / ar programų administravimo patirtį;
 • Turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų bibliotekos arba kitų informacijos ar kultūros įstaigų informacijos išteklių valdymo darbo patirtį;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais administracinį darbą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu bei kitais su bibliotekų veikla susijusiais teisės aktais;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių Bibliotekos fondo ir jame esančių dokumentų komplektavimą, tvarkybą ir apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Bibliotekų fondo apsaugos nuostatų, reikalavimus;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, reikalavimus;
 • Būti susipažinęs su Bibliotekos valdymo struktūra, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir kitais Bibliotekos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, vadybine informacija;
 • Būti susipažinęs su regiono, šalies ir užsienio bibliotekų ir kultūros įstaigų bei neįgaliųjų organizacijų veiklos kontekstu;
 • Išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo darbą, nuolat tobulintis bibliotekinių, kultūros procesų bei neįgaliųjų aptarnavimo ir įtraukties į visuomenę srityse, būti susipažinęs su veiklos projektų finansavimo principais, kultūros ir meno sklaidos procesais, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Gebėti organizuoti kitų darbą, dirbti komandoje, būti komunikabiliam, laikytis tarnybinės etikos pagrindų;
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • Laikytis saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Funkcijos:

 • Atsižvelgdamas į naujausias bibliotekininkystės tendencijas, taikomųjų Bibliotekos tyrimų rezultatus organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos informacijos išteklių fondą ir veiklas, įskaitant, bet neapsiribojant:
  1. fondą specialiaisiais formatais (Brailio raštu, garsines knygas ir periodinius leidinius, leidinius DAISY formatu, balso sintezavimui pritaikytus e. tekstus),
  2. fondą reginčiųjų raštu,
  3. informaciją ir literatūrą, skirtą negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto žmonių įtraukčiai į visuomenę,
  4. kompetencijų centro veiklas: visuomenės švietimo, edukacijų, mokymų ir konsultacijų bibliotekų ir kitų įstaigų specialistams; Brailio metodikos centro; tiflotyros, disleksijos ir kitų skaitymo sutrikimų tinklaraščių leidybos kuravimo / veiklų organizavimo;
 • Dalyvauja tarptautinėse darbo grupėse Skyriaus kompetencijos ribose;
 • Dalyvauja organizuojant apsikeitimą prieinamo formato leidiniais su kitų šalių bibliotekomis bei asmenimis pagal ES reglamentą;
 • Organizuoja duomenų bazių ir periodikos prenumeratas;
 • Organizuoja bibliografinių rodyklių rengimą;
 • Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir prižiūri informacijos išteklių atrankos leidybai specialiaisiais formatais, dokumentų komplektavimo, apskaitos, katalogavimo, saugojimo ir nurašymo darbų vykdymą ir sprendžia atliekant šias užduotis kylančias problemas;
 • Bendradarbiaudamas su Komunikacijos ir informacijos skyriumi, dalyvauja viešinant Bibliotekos informacijos išteklių fondą ir su jo valdymu susijusią veiklą bei naujoves: organizuoja informacijos rengimą Bibliotekos interneto tinklalapiui ir pranešimams spaudai, Bibliotekos leidiniams; organizuoja Bibliotekos tinklaraščių („Apie regos sutrikimus“ ir „Apie skaitymo sutrikimus“) straipsnių apžvalgų, garsinio žurnalo „Neregiai pasaulyje“ rengimą;
 • Bibliotekos direktoriaus pavedimu vadovauja ir / ar dalyvauja su informacijos išteklių įsigijimu ir leidyba, regos ir / ar kitų skaitymo sutrikimų turinčių asmenų įtraukties tematika susijusiuose projektuose;
 • Stebi Lietuvos ir užsienio šalių gerąsias patirtis ir Bibliotekos direktoriaus pavedimu, pagal skyriaus vedėjo kompetencijas, atstovauja Bibliotekai šalies bei tarptautinėse organizacijose;
 • Stebi ir vertina Skyriaus darbuotojų veiklą ir rezultatus bei teikia pasiūlymus Administracijai dėl darbuotojų drausminimo, motyvavimo, karjeros planavimo, kvalifikacijos kėlimo priemonių, naujų darbuotojų poreikio;

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB, arba LABiblioteka) – vienintelė biblioteka Lietuvoje, aptarnaujanti asmenis (ne tik neregius!), negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto. Veikiame visoje Lietuvos teritorijoje. Mūsų tikslinė grupė – vaikai, turintys skaitymo, mokymosi ar raidos sutrikimų; asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai išbūti sėdimoje padėtyje; žmonės, kurie dėl silpno regėjimo negali skaityti įprasto teksto. Mes įkūrėme ir valdome didžiausią Lietuvoje (virš 12 tūkst. pavadinimų) virtualią garsinių knygų platformą ELVIS. Bibliotekoje veikia pirmasis Lietuvoje disleksijos centras. Tikime, kad skaityti gali visi – ir drąsiai to siekiame!

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,5-8,5 (nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą adresu http://portalas.vtd.lt/lt/informaciniu-istekliu-skyriaus-vedejas-a-pa-koeficientas-75-85-322;677020.html . Kandidatų dokumentų lauksime iki 2020 m. gruodžio 10 d. Atrankos būdas – pokalbis.

 

S.132