Peršokti į pagrindinį turinį

LKT projektai

 (Ne)skaitymo festivalis: nekenčiu skaityti, bet mėgstu istorijas 2022

Pasaulyje apie 10–15 % populiacijos turi neurologinį ypatumą – disleksija, kuris siejamas su informacijos priėmimu ir apdorojimu.

Projektu prisidedama prie vienos iš nacionalinių jaunimo politikos krypčių – jaunimo galios didinimo – per informacinių kliūčių šalinimą bei specialistų ir visuomenės nuovokos ir jautrumo disleksijos atžvilgiu didinimą.

Kad šio tikslo būtų siekiama ne vienkartinėmis priemonėmis, o būtų užtikrintas tęstinumas, buvo sukurta (Ne)skaitymo festivalio koncepcija. Festivalio idėja – pasitelkiant kultūros edukaciją ir meno projektus sukurti saugią erdvę jaunuoliams, kurioje jie gaus informacijos apie disleksiją ir sprendimus kaip su ja susigyventi, sužinos apie galimybes ugdytis kūrybinį potencialą, formuosis kultūros vartojimo įpročius.

Spalio – disleksijos pažinimo – mėnesio metu suplanuoti renginiai Kaune ir Vilniuje (festivalio programa: www.neskaitymofestivalis.lt).

Projekto veiklos ir rezultatai: 1) specialiai festivaliui parašyta teminė pjesė, nagrinėjanti disleksijos nulemtą pasaulėvaizdį; 2) surengtos pjesės repeticijos ir pjesės (skaitymų) premjera; 3) parengtos edukacinės programos ir organizuotos edukacijos: „Disleksijos patirtys“, „Komiksų kūrimo dirbtuvės“, „Literatūros pamokos be knygų“; 4) suorganizuota diskusija „Nekenčiu skaityti, bet moku augti“; 5) įgyvendinta komunikacijos kampanija, skirta disleksijos savaitei (pirmoji spalio savaitė).

 

 Grožinės literatūros prieinamumo didinimas įprasto spausdinto teksto negalintiems skaityti žmonėms 2022

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2022 m.
Projekto tikslai – 1) Išleisti 15 grožinės literatūros leidinių garsiniu formatu; 2) parengti garsinį klipą reklamai radijo stotims; 3) organizuoti projekto lėšomis išleistų leidinių bei virtualios bibliotekos ELVIS viešinimą.

 

 Edukacinė programa „Kas slepiasi knygų lentynose“, skirta vaikams, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto 2022

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2022 m.
Projekto tikslai – 1) sukurti edukacinę programą, kuri būtų prieinama vaikams, turintiems skaitymo ir mokymosi sutrikimų bei 2) pristatyti edukacinę programą šalies regionuose ir paskatinti vaikus domėtis literatūra.

 

 Knyga visiems: skaitmeninių knygų prieinamumo parinktys 2022

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2022 m.
Projekto tikslas – bendradarbiaujant su prieinamos leidybos lyderiais Europoje, bei plėtojant tarpsektorinį bendradarbiavimą šalyje, pagerinti prieigą prie kultūros produktų vartotojams, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.

 

 Garsiniai leidiniai buria bendruomenes: specialiosios bibliotekos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir vietos gyventojų bendradarbiavimo modelis 2022

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2022 m.
Projekto tikslas – padidinti kultūros prieinamumą institucinės globos paslaugų gavėjams, sukuriant bendradarbiavimo tarp specialiosios bibliotekos ir socialinių paslaugų namų bei vietos bendruomenės modelį.

 

Skaitinių valandėlė: paprasti garsiniai tekstai ypatingam skaitytojui 2021
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2021 m.
Projekto tikslai – (i) sukurti metodiką literatūrai adaptuoti ir audio formatu parengti vartotojams, kurie dėl su amžiumi atsirandančių (ar kitų priežasčių nulemtų) sensorinių ir kognityvinių ypatumų negali skaityti įprasto spausdinto teksto ar klausytis įprasto garsinio leidinio; (ii) pagal metodiką parengti ir išleisti specialjąją audio leidinių seriją; (iii) pristatyti metodiką ir specialiąją leidinių seriją paslaugas tikslinei grupei teikiantiems socialiniams partneriams.

 

Tarp tradicijos ir modernumo: 55 metai su Brailio raštu 2021
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2021 m.
Projekto tikslas – didinti regos negalią turinčiųjų informacinę ir kultūrinę įtrauktį, puoselėti Brailio rašto vartojimo tradiciją ir šviesti Lietuvos visuomenę apie šios bendruomenės kultūrinį tapatumą.

 

Grožinės literatūros prieinamumo didinimas įprasto spausdinto teksto negalintiems skaityti asmenims 2021
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2021 m.
Projekto tikslas – padidinti naujausios aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdito teksto. 

 

Renkuosi priimti kitokį: knygų negalios tematika leidyba pritaikytais formatais 2020
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – Supažindinti ir ugdyti visuomenės toleranciją, išprusimą bei prisitaikymą prie žmonių su skaitymo ar kita negalia, puoselėti tokių žmonių integraciją visuomenėje, didinant kultūros produktų prieinamumą. Didinti metodinės medžiagos prieinamumą skaitymo sutrikimus turintiems asmenims, jų tėvams, juos aptarnaujantiems pedagogams ir kitiems, su tokių asmenų ugdymu susijusiems specialistams, kultūros organizacijoms, leidėjams.

 

Grožinės literatūros prieinamumo didinimas regos negalią turintiems asmenims 2020
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – padidinti naujausios aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.

 

 EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas 2020
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – kelti Lietuvos aklųjų bibliotekos bei organizacijų, prisidedančių prie neįgalių asmenų aptarnavimo, darbuotojų kvalifikaciją.

 

 Virtualios aklųjų bibliotekos ELVIS sklaida
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – projektu siekiama mažinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto kultūrinę, informacinę bei socialinę atskirtį bei tobulinti Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų aptarnavimo procesus. 

 

 #Coding: internetinių puslapių kūrimo pagrindų mokymai regos negalią turintiems asmenims
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – pasitelkiant inovatyvias priemones mažinti negalią turinčių asmenų socialinę bei informacinę atskirtį.

 

 Skaityti gali visi: interaktyvi Lietuvos aklųjų bibliotekos ekspozicija
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m. 
Projekto tikslas – taikant šiuolaikinėmis technologijomis grįstus inovatyvius sprendimus pristatyti Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto ir paskatinti tapti Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojais.

 

 Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – Naudojant šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus sprendimus pritaikyti regos ar kitą negalią turintiems asmenims architektūrinius amketus bei edukacines veiklas, susijusias su Vilniaus architektūros objektais, tokiu būdu mažinant kultūrinę bei informacinę negalią turinčių asmenų atskirtį.

 

 Edukacinė programa „Pažink pasaulį pirštais“

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – negalią turinčių asmenų bendruomenės kūrybiškumo skatinimas, informacinės, socialinės, kultūrinės atskirties mažinimas į kūrybines veiklas įtraukiant meno mėgėjus.

 

 Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnersyčių tinklo plėtra II dalis

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi, įgyti žinių, susijusių su LAB specifine veikla, didinti LAB matomumą tarptautiniu mastu ir įsitraukti į tarptautinį bibliotekų tinklą.

 

   KARTU: edukaciniai, kultūriniai renginiai senjorams

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – didinti kultūrinių renginių ir edukacinių užsiėmimų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, skatinti senjorų bendruomenės aktyvumą bei kūrybingumą.

 

   Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – skatinti aklųjų ir silpnaregių bendruomenės kūrybingumą bei mažinti kultūrinę, socialinę, skaitmeninę ir informacinę atskirtį.

 

   Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (IV dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – padidinti naujausios aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų.

 

   E. ateitis: Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainės pritaikymas įvairią negalią turintiems vartotojams

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – atnaujinti LAB internetinę svetainę, pritaikant ją įvairią negalią turintiems asmenims.

 

   Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi, įgyti žinių, susijusių su LAB specifine veikla, didinti LAB matomumą tarptautiniu mastu ir įsitraukti į tarptautinį bibliotekų tinklą.

 

   Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus, gilinti specialistų, dirbančių su negalią turinčiais vaikais žinias.

 

   Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla-seminaras „Žodžių menas ir muzika“ 2018

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – skatinti aklųjų ir silpnaregių žmonių kūrybinį potencialą įtraukiant juos į kūrybinę veiklą ir pristatant jų kūrybinės veiklos rezultatus visuomenei.

 

   IŠGIRSK KINĄ: filmas su garsiniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – pritaikyti kino filmą regos negalią turintiems asmenims, sukuriant garsinį vaizdavimą ir surengiant kino peržiūras kino teatruose, tokiu būdu siekiant užtikrinti regos negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę ir informacinę integraciją bei didinant regos negalią turinčių amenų bendruomenės aktyvumą.

 

  Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – gerinti garsinių leidinių turinio kokybę, efektyviau pritaikant jį regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti teksto įprastu formatu, asmenims bei didinant tokių asmenų skaitytojų bendruomenės aktyvumą.

 

   Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (III dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios jie negali skaityti leidinių įprastu formatu.

 

   „cODiNG“ – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – sukurti skaitmeninėmis technologijomis grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką bei turinį, suteikti galimybę dalyviams pritaikyti įgytas žinias praktikoje, surengiant robotikos programavimo konkursą.

 

   EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – specialistų, aptarnaujančių negalią turinčius vartotojus, kvalifikacijos tobulinimas aptarnavimo, bendravimo, pritraukimo ir negalią turinčių vartotojų išlaikymo srityse

 

   CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei (II dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – sukurti skaitmeninių technologijų grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką ir turinį, kurie leis organizuoti bibliotekoje neformalųjį regos negalią turinčio jaunimo mokymą.

 

   GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas III-oji dalis

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – didinti garsinių leidinių prieinamumą LAB paslaugų punktuose įdiegiant ankstesnių projekto etapų metu sukurtą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstą garsinių leidinių skolinimo modulį.   

 

   AUDIOVIZIJA: savanorystės programos plėtra ir garsinio vaizdavimo paslaugos Lietuvos aklųjų bibliotekoje

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – padidinti regos ar kitą negalią turinčių asmenų socialinę ir kultūrinę įtrauktį, kuriant inovatyvias audiovizualinio turinio vertimo paslaugas ir plėtojant LAB ilgalaikės savanorystės programą.

 

   Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: skaitymo Brailio raštu konkursas ir edukaciniai seminarai

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas ‒ palaikyti ir stiprinti skaitymo kultūrą Lietuvos aklųjų bendruomenėje.

 

  Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (II dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu.

 

  Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos II-oji dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus.

 

   Speciali garsinių leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – siekiant teigiamo meno poveikio senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems senelių globos namuose, pagerinti šios visuomenės grupės prieinamumo prie literatūros kūrinių sąlygas.

S.187

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"