Peršokti į pagrindinį turinį

LAB skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigoms užimti

Valstybės biudžetinė įstaiga Lietuvos aklųjų biblioteka, įsikūrusi Skroblų g. 10, Vilniuje, ieško direktoriaus pavaduotojo (-os)  dirbti pilną darbo dieną.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažiau kaip 3 (trijų) metų darbo patirtį kultūros srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1  (vienerių) metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • vadovautis LR bibliotekų įstatymu, kitais LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR kultūros ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą;
 • labai gerai išmanyti Lietuvos bibliotekų strateginio planavimo sistemą įskaitant, bet neapsiribojant bibliotekų strateginio planavimo sąsajas su nacionaliniais strateginiais dokumentais, Bibliotekos steigėjo strateginiais planais, Vyriausybės patvirtintą strateginio planavimo metodiką ir rekomendacijas;
 • labai gerai išmanyti Lietuvos bibliotekų veiklos vertinimo sistemą įskaitant, bet neapsiribojant metinį bibliotekų veiklos rodiklių planavimo ir pažangos stebėsenos ciklą, jo sąsajas su Bibliotekos steigėjo strateginiais dokumentais, nacionalinėje praktikoje taikomus bibliotekų statistikos ir veiklos vertinimo standartus ir rekomendacijas, Bibliotekos veiklos duomenų pateikimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai tvarką;
 • labai gerai išmanyti nacionalinę bibliotekininkystės ir informacijos specialistų rengimo ir profesinio tobulinimo sistemą bei tarptautines bibliotekininkystės specialistų kompetencijų gaires ir rekomendacijas;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių autorių teisių bei gretutinių teisių apsaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, reikalavimus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga lietuvių kalba;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) B1 lygiu;
 • žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;gerai išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo bei raštvedybos taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Windows operacinės sistemos aplinkoje, įskaitant, bet neapsiribojant, darbą Microsoft Office biuro programų paketo programomis ir naudotis interneto naršyklėmis, paieškos varikliais, taip pat elektroninio pašto programomis;
 • gebėti kokybiškai, aiškiai ir suprantamai perteikti informaciją įvairioms Bibliotekos veikla suinteresuotų grupių auditorijoms ir plačiajai visuomenei; 
 • pasižymėti šiomis savybėmis: orientacija į rezultatą, pareigingumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, lankstumas. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 • atsižvelgdamas į naujausias bibliotekininkystės ir kitas Bibliotekos veiklai svarbias tendencijas planuoja ir rengia taikomųjų tyrimų bei veiklos analizės metodikas Bibliotekos veiklos vertinimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityse;
 • nuolat analizuoja ir stebi informacijos išteklių valdymo, darbuotojų kompetencijos tobulinimo, bibliotekų veiklos vertinimo, vartotojų aptarnavimo tendencijas ir naujoves ir teikia siūlymus Bibliotekos direktoriui dėl šios veiklos optimizavimo bei tobulinimo;prisideda prie Bibliotekos strateginio ir operatyvinio planavimo rengdamas strateginius ir metinius veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones jiems pasiekti;
 • prisideda prie Bibliotekos metinių veiklos ataskaitų rengimo Bibliotekos direktoriui teikdamas medžiagą apie metų pasiekimus, veiklą, problemas, įvykdytas iniciatyvas organizuoja Bibliotekos veiklos statistinių duomenų rinkimą, analizę, apibendrinimą bei pateikimą Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir kitoms Bibliotekos veikla suinteresuotoms grupėms;
 • inicijuoja, koordinuoja ir prižiūri projektų paraiškų rengimą, rengia medžiagą projektų paraiškų dokumentacijai  ir, esant poreikiui, vadovauja projektams Bibliotekos direktoriaus pavedimu vadovauja ir / ar dalyvauja darbo grupėse, skirtose analizuoti Bibliotekos veiklą ir didinti jos efektyvumą;
 • informuoja Bibliotekos darbuotojus apie bibliotekos veiklos naujienas, projektus, darbo organizavimo, struktūros, darbo metodų pasikeitimus; Bibliotekos direktoriaus teikimu atstovauja Bibliotekai valstybinėse, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose, ekspertų ir kitose bibliotekų veiklos klausimams skirtose darbo grupėse ir komisijose;
 • Bibliotekos direktoriaus pavedimu rengia medžiagą Lietuvos bibliotekų darbuotojų mokymams, perteikia informaciją apie specifinius Bibliotekos darbo metodus, procesus ir priemones bibliotekininkystės specialistams;
 • stebi ir vertina Bibliotekos darbuotojų veiklą ir rezultatus bei teikia pasiūlymus Bibliotekos direktoriui dėl darbuotojų drausminimo, motyvavimo, karjeros planavimo, kvalifikacijos kėlimo priemonių, naujų darbuotojų poreikio; 
 • rengia medžiagą naujų darbuotojų pareigybių aprašymams, konkursų skelbimams, ir dalyvauja naujų darbuotojų atrankos konkursuose;
 • Bibliotekos direktoriui nedelsiant teikia informaciją apie savo veiklą, pažangą siekiant Bibliotekos strateginių ir operatyvinių tikslų saugo konfidencialią Bibliotekos informaciją;laikosi vidaus tvarkos taisyklių ir darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijų;
 • vykdo kitas šiai pareigybei priskirtas ir / ar Bibliotekos direktoriaus pavestas ir / ar tinkamai atlikti darbo sutartimi sulygtas darbo funkcijas reikalingas pareigas. Bibliotekos direktoriaus nurodymu Direktoriaus pavaduotojas vykdo kitų asmenų pavestas pareigas ir atsiskaito jiems už šių pareigų tinkamą įvykdymą.  Direktoriaus pavaduotojas privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bibliotekos interesams, o atsiradus interesų konfliktui, nedelsiant apie tai informuoti Bibliotekos direktorių bei nusišalinti nuo su interesų konfliktu susijusių klausimų koordinavimo;
 • Direktoriaus pavaduotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, gerinti lietuvių ir užsienio kalbų žinias, tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius.

ATSAKOMYBĖ

 • Direktoriaus pavaduotojas atsako už:tinkamą ir laiku atliekamą pareiginiuose nuostatuose numatytų pareigų ir pavestų užduočių vykdymą;
 • Bibliotekos strateginių ir metinių veiklos tikslų ir rodiklių pasiekimą  kuruojamose srityse;
 • Bibliotekos darbuotojų drausmę darbo vietoje bei Bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 
 • kokybišką ir savalaikį Bibliotekos veiklos vertinimą bei jo rezultatų sklaidą darbuotojams bei Bibliotekos veikla suinteresuotoms grupėms; 
 • strateginių ir operatyvinių vartotojų aptarnavimo modulio valdymo, informacijos išteklių valdymo tikslų formulavimą bei jų įgyvendinimą; 
 • Bibliotekos tikslus atitinkančių darbuotojų kompetencijų ugdymą;
 • darbo sutarties, vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijų, šių nuostatų, Bibliotekos vidaus teisės aktų, taip pat Bibliotekos direktoriaus įsakymų, sprendimų ir nurodymų laikymąsi;
 • patikėtos informacijos, kuri laikoma Bibliotekos konfidencialia informacija ir / ar kuri sudaro darbuotojų asmens duomenų paslaptį, konfidencialumo išsaugojimą neribotą laikotarpį;
 • perduotų darbo priemonių ir materialinių vertybių tinkamą naudojimą ir priežiūrą.
 • Už pareiginių nuostatų, darbo sutarties, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijų ir / ar kitų Bibliotekos vidaus teisės aktų, taip pat Bibliotekos direktoriaus nurodymų nesilaikymą ir / ar pažeidimus Direktoriaus pavaduotojui Darbo kodekso nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.
 • Direktoriaus pavaduotojas atsako už Bibliotekai padarytą žalą. Žalos atlyginimo tvarką nustato su Direktoriaus pavaduotoju sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis, o jei ji nesudaryta – Darbo kodeksas. 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,6 (nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą. Kandidatų dokumentų lauksime iki 2019 m. lapkričio 4 d. Atrankos būdas – pokalbis.

N.49

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"